PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ    


Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. 
                Bùi Trọng Nghĩa, KP.5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại: +84 612 612 610
Email : hatrongnghia@dntu.edu.vn
Giới thiệu chung
Phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế - Quan hệ doanh nghiệp là đơn vị phòng ban chức năng thuộc trường, thực hiện giải quyết các vấn đề có liên quan đến nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo nhiệm vụ được Ban Giám hiệu phân công một cách hệ thống, theo đúng nguyên tắc hành chính và kịp thời.

 
Chức năng và nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và sở hữu trí tuệ của trường.

a. Về hợp tác quốc tế
- Quản lý công tác hợp tác quốc tế
- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo đúng quy định của Nhà nước và của Nhà trường
- Tìm kiếm đối tác, đàm phán hợp tác, giao lưu với các đối tác quốc tế trong và ngoài nước, tìm kiếm các dự án quốc tế
- Tiếp khách quốc tế, phiên dịch và dịch thuật
- Tổ chức các hội thảo quốc tế
- Chuẩn bị ký kết và soạn thảo các hợp đồng liên kết hợp tác quốc tế
- Đón và tiễn khách quốc tế, quản lý, chăm sóc khách quốc tế, đăng ký visa, phòng quản lý người nước ngoài, khách sạn, du lịch, vé máy bay, quà lưu niệm cho khách quốc tế
- Chuẩn bị các buổi làm việc của Ban Giám hiệu với khách nước ngoài
- Theo dõi các hợp đồng nghiên cứu, hợp tác khoa học
- Quản lý nội dung và hình thức hoạt động Website của trường
- Thực hiện công tác tổ chức tuyển sinh hàng năm của trường
- Viết các báo cáo có liên quan đến hợp tác quốc tế
- Chuẩn bị các chuyến công tác nước ngoài của trường
- Hướng dẫn các đơn vị hoàn tất các thủ tục hành chính cần thiết đế phát triển mối quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với các nước theo quy định. Quản lý chặt chẽ đoàn ra nước ngoài công tác, học tập, và đoàn nước ngoài vào học tập, công tác tại trường
- Cung cấp thông tin cho đơn vị của trường về các vấn đề liên quan đến quan hệ và hợp tác quốc tế


b. Về quản lý công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác nghiên cứu khoa và chuyển giao công nghệ theo đúng quy định của Nhà nước và của Nhà trường
- Lập kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn trường
- Tổ chức các nhóm nghiên cứu chuyên đề
- Đào tạo chuyển giao công nghệ
- Phát triển các hợp đồng nghiên cứu khoa học với công nghiệp
- Theo dõi, phản biện và nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học
- Quản lý dự án, triển khai các dự án, viết các dự án, thẩm định các dự án khoa học các cấp
- Nghiên cứu, thiết kế xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm, đổi mới trang thiết bị công nghệ
- Quản lý các hoạt động NCKH đối với các Viện nghiên cứu và trung tâm trong trường
- Tiêu thụ các sản phẩm khoa học và công nghệ
- Thư ký Hội đồng khoa học Nhà trường

- Cung cấp thông tin cho đơn vị của trường về các vấn đề liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường. Chủ động báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho Hiệu trưởng trong quá trình thực hiện công tác thanh tra

c. Công tác khác
- Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nhận xét, đánh giá cán bộ, nhân viên thuộc phòng; chăm lo đời sống vật vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, duy trì kỷ luật lao động của phòng
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng quy trình, biểu mẫu cho các hoạt động hành chính, hoạt động nghiệp vụ của trường thuộc lĩnh vực do phòng phụ trách và các lĩnh vực khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng
- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng phân công


                                                                                                                                                             
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ